มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย รองมาจากมะเร็งเต้านม  และเมื่อเป็นแล้วจะมีโอกาสเสียชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งตามสถิติขององค์การอนามัยโลก ด้วยความรู้ของแพทย์และเครื่องมือที่มีอยู่ปัจจุบันในประเทศไทย สตรีไทยไม่ควรเสียชีวิตจากโรคนี้

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV (Human Pappiloma Virus) ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ แต่ที่ทำให้เป็นมะเร็งของปากมดลูกมีอยู่ 15 สายพันธุ์ และสตรีท่านใดโชคร้ายได้รับเชื้อ HPV แล้วจะกลายเป็นมะเร็งจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 10 ปี ทางวงการแพทย์มีวิธีค้นหาคัดกรองสามารถตรวจพบได้ในระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกก่อนที่จะมีอาการ ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้

ในปัจจุบันมะเร็งปากมดลูก จะเป็นเพียงมะเร็งชนิดเดียวที่สามารถป้องกันได้เพียงดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หญิงไทยควรได้รับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 2-3 ปี เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกรวมถึงการฉีดวัคซีนเอชพีวี(HPV)  เพื่อป้องกันต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการฉีดวัคซีนควบคู่กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อเอชพีวี (HPV) ปฎิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ เพียงเท่านี้ท่านจะไม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก

ผศ.นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม
สูติ-นรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงใหม่
โทร 052 –089769