งาน The Prostate Cancer Seminar

วันที่ พฤษภาคม 7, 2018
ผ่านไปแล้วกับงาน The Prostate Cancer Seminar
 
ซึ่งทาง Cancer Center of Excellence
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 
ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 
และบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
 
นำโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 
นายแพทย์วิทวัส อริยวุฒยาการ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 
ได้จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่สอดคล้อง
กับแนวทางรักษามาตรฐานในปัจจุบัน
 
ส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาแบบองค์รวมแบบสหวิชาชีพ
(อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์)
 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด