งาน The Prostate Cancer Seminar

วันที่ พฤษภาคม 7, 2018
ผ่านไปแล้วกับงาน The Prostate Cancer Seminar ซึ่งทาง Oncology Clinic หนึ่งใน Center of Excellence โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) และบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ นายแพทย์วิทวัส อริยวุฒยาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่สอดคล้องกับแนวทางรักษามาตรฐานในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาแบบองค์รวมแบบสหวิชาชีพ (อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์) นอกจากนี้ ยังร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด