คลินิกจิตรักษ์

คลินิกจิตรักษ์เป็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการบำบัดรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลางในการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการการบำบัดรักษาปัญหาจากการใช้ยาและสารเสพติด ทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ด้วยยาและจิตบำบัด