ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 282 ท่าน
พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ภาพวินิจฉัย, ศุนย์ถ่ายภาพเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์ Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, French

การศึกษา

2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

ชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
Vitreous , Retina, Cornea and External Disease, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

นพ. กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. สมภพ มหัทธนพรรค

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Educational Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2557ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553Neuroimmunology Neuroinfectious disease, Mayo Clinic, Rochester,MN,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. สุรีย์พร ชวกิตติกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย