ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 280 ท่าน
พญ. อรณิสา นาเนกรังสรรค์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. ฐิติพล ศรีสมบูรณ์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561สาขาจิตเวชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. กัมปนาท วังแสน

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2562อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English

การศึกษา

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. เปรมิกา อินทะพันธุ์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

นพ. พรเทพ สวนดอก

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา