ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 282 ท่าน
พญ. สาวิกา เศรษฐเสถียร

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2562กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อทิตยา อภิวรรธกกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อธิศา คุณรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อรณิสา นาเนกรังสรรค์

ชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

ชำนาญพิเศษ :

 • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561สาขาจิตเวชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. กัมปนาท วังแสน

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2562อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English

การศึกษา

2562เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

ชำนาญพิเศษ :

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • เวชปฏิบัติทั่วไป