ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 261 ท่าน
นพ. ณัฐเมศร์ จิรัฐธนพงษ์

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Language : English

Education
-

นพ. ดล ธารไพรสาณฑ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

พญ. นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ. สาวิกา เศรษฐเสถียร

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatrics : Chiang Mai University 1900

พญ. อธิศา คุณรัตน์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

นพ. อมร สรรคอนุรักษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

พญ. พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : -

Education
-

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education
-