ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกอายุรกรรม
ค้นพบแพทย์ 28 ท่าน
พญ. สีหะนันท์ อุทิตสาร

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529โลหิตวิทยา, Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2506ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2525อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

ชำนาญพิเศษ :

 • นิติเวชศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2534นิติเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2532อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2546อายุรศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2545อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศไทย
2532ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

รศ. พญ. นันทนา กสิตานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2544อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ระบาดวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544เวชศาสตร์นิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผศ. นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Cedars-Sinai Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
2549อายุรศาสตร์, Mt Sinai School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Education Foundation ประเทศไทย
2557Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
Epilepsy, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง :

 • ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553อนุมัติบัตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
2550เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย