ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 263 ท่าน
นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Cardiology : Center Chest Institute of Thailand 1900
 • Interventional Cardiology : Green Lane Hospital, Auckland University 1900

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

 • Ophthalmology : Khon Kaen University

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Chulalongkorn University 1900

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otolaryngology : Chiang Mai University

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Languages : Thai, English

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Hip and Knee Arthroplasty : Chiang Mai University 2013

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Neurological Surgery : Bhumibol Adulyadej Hospital

Fellowship

 • Pediatric Neurosurgery : Royal Children's hospital Melbourne Australia

นพ. เรืองศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University 1900

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstertrics and Gynaecology : Chiang Mai University

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University
 • Neurology : Chiang Mai University

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900