ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกจิตรักษ์
ค้นพบแพทย์ 9 ท่าน
คุณ ดรณี จันทร์หล้า

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

Specialty : จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Child and Adolescent Psychiatry : Chulalongkorn University 1900

นพ. ดนัย อินทรกำแหง

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Psychiatry : Chiang Mai University

พญ. อมรพิชญ์ กิตติพจนสิทธิ์

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Psychiatry : Chiang Mai University 1900

คุณ เสาวรส แก้วหิรัญ

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณ แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณ ศยามล ฤทธิแสง

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. สุรเชษฐ ผ่องธัญญา

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Psychiatry : Chiang Mai University 1900

พญ. วชิราภรณ์ อรุโณทอง

Specialty : จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Child and Adolescent Psychiatry : Siriraj Hospital 1900