ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกจิตรักษ์
ค้นพบแพทย์ 12 ท่าน
คุณ ดรณี จันทร์หล้า

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นพ. ดนัย อินทรกำแหง

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อมรพิชญ์ กิตติพจนสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

น.ส. สุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2536ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

คุณ เสาวรส แก้วหิรัญ

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

คุณ แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาเอก, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2546ปริญญาโท, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. สุรเชษฐ์ ผ่องธัญญา

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

พญ. วชิราภรณ์ อรุโณทอง

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย