ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 5 ท่าน
นพ. ปรเมศวร์ สมบัติสุข

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University 1900

พญ. อาภา เตชกานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University 1900

นพ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University 1900

นพ. กัณวีร์ เทศเกตุ

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Rajavithi Hospital 1900

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University 1900

พญ. ชัชฎาภรณ์ โตวรกุล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University 1900