ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกอายุรกรรม
ค้นพบแพทย์ 28 ท่าน
ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526โลหิตวิทยา, ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. สมภพ มหัทธนพรรค

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Educational Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2557ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553Neuroimmunology Neuroinfectious disease, Mayo Clinic, Rochester,MN,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

พญ. พร้อมพรรณ พฤกษากร

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ดลพร ยุวศิลป์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อุษณีย์ ดำรงพิพัฒน์กุล

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย