ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ค้นพบแพทย์ 5 ท่าน
นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2533ประสาทศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2531ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2530ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อลิสา บัดติยา

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board ประเทศสหรัฐอเมริกา
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2539ปริญญาโท, การบริหารจัดการ ธุรกิจสุขภาพ, University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร