ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ค้นพบแพทย์ 3 ท่าน
พญ. จุฑารัตน์ จิโน

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2539ปริญญาโท, การบริหารจัดการ ธุรกิจสุขภาพ, University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร

นพ. กัมปนาท วังแสน

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา