ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 17 ท่าน
ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
 • thoracic Surgery :

Fellowship

 • Thoracic Cardiac Surgery : University of Missouri–Columbia

ศ. เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Cardiology : Center Chest Institute of Thailand 1900
 • Interventional Cardiology : Green Lane Hospital, Auckland University 1900

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900

นพ. กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : Thai, English

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900

นพ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Cardiology : Central Chest Institute Of Thailand 1900
 • Interventional Cardiology : The Royal College of Physicians of Thailand 1900

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

Specialties : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

Specialties : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Surgery : Chiang Mai University 1900
 • Thoracic Surgery : Chiang Mai University 1900

นพ. จักรวาล ฮั่นตระกูล

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Residents

 • Internal Medicine : Chulalongkorn University 1900
 • Interventional Cardiology : Ramathibodi Hospital 2014

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900