ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกกุมารเวชกรรม
ค้นพบแพทย์ 29 ท่าน
นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2522กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา : Hindi, English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. สุรีย์พร ชวกิตติกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. วิกานดา ตันติโสภารักษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553กุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. ภัทรียา เลิศชีวกานต์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2553กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณัฐิกา ฉันทศิริวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, แพทยสภา ประเทศไทย
2523กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2511จุลชีววิทยา, Albert Einstein Medical Center ,Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
2503ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. ดิเรก งามวาสีนนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2530กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2535กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2537กุมารศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2535ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2531ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย