ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกกระดูกและข้อ
ค้นพบแพทย์ 27 ท่าน
รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Languages : Thai, English

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Hip and Knee Arthroplasty : Chiang Mai University 2013

นพ. ทองเอก วัฒนโรจนาพร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education
-

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Resident

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

Fellowship

 • Sports Medicine : Thammasat University

นพ. มีน หมั่นพินิจ

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Language : -

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University 2013

Fellowship

 • Spine Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 2018

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopedics Surgery : The Medical Council of Thailand

Fellowship

 • Hand Surgery - Microsurgery : Hiroshima School of Medicine Hiroshima Japan

นพ. สัตยา โรจนเสถียร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopedic : Chiang Mai University 1900

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

Specialties : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

Fellowships

 • Spine surgery : Queens Medical Center, Nottingham
 • Sport Medicine and Knee Reconstruction : Insall Scott Kelly Institute, Beth Israel Hospital, New York

รศ. นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University