ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกจักษุ
ค้นพบแพทย์ 13 ท่าน
นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2536จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
Vitreous , Retina, Cornea and External Disease, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2532จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551Vitreoretinal Surgery, ประเทศออสเตรเลีย
2546Vitreoretinal, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2545ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, University of Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี
2555อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. แวว ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Retina & Vitreous, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2553ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย