ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกทันตกรรม
ค้นพบแพทย์ 18 ท่าน
ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

Specialties : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

Specialty : ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ปริทันตวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Periodontics : Indiana University 1995

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

Specialty : ทันตกรรมจัดฟัน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. พนารัตน์ ขอดแก้ว

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมประดิษฐ์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education
-

ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Specialty : วิทยาเอ็นโดดอนต์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์

Specialty : ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมบดเคี้ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมบูรณะ

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย