ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกทันตกรรม
ค้นพบแพทย์ 16 ท่าน
ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2552ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

ชำนาญพิเศษ :

 • ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2549สาขาวิชาปริทันตวิทยา, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ปริทันตวิทยา

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of the Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538ปริญญาโท, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, (Henry M. Goldman School of Dental Medicine)มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. มาริสา สุขพัทธี

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรมประดิษฐ์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2556ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)(ทันตกรรมประดิษฐ์), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2537ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ทพญ. พนารัตน์ ขอดแก้ว

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรมประดิษฐ์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546บูรณะช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2544ทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • ทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาเอก, Oral Surgery and Dental Radiology, Department of Oral Surgery and Dental Radiology, Charit? – Universit?tsmedizin Berlin ประเทศเยอรมนี
2543ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • วิทยาเอ็นโดดอนต์
 • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาเอก, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • วิทยาเอ็นโดดอนต์

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางทันตแพทย์, ผ่าตัดทางทันตกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมบูรณะ