ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 8 ท่าน
พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา

พญ. ณฐภรณ์ ตงกิจเจริญ

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English, Chinese, Burmese

การศึกษา

2562Dermatological Surgery and laser, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2561ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2559เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

รศ. นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ตจวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2538ตจวิทยา, University of California San Francisco School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2528ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2525อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • อายุรศาสตร์

พญ. นทิตา ควรประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

พญ. พิชญากร ศิริตัน

ชำนาญพิเศษ :

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ, สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2558วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย
2556Postgraduate Diploma in Dermatology/Skin Intergrity, ประเทศสหราชอาณาจักร
Contact and Occupational Dermatology, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2555Master of Science in Dermatology Skills and Treatment, มหาวิทยาลัยฮาร์ด ฟอร์ดเชียร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2552Postgraduate Diploma in Practical Dermatology, มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

ชำนาญพิเศษ :

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology, Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

นพ. มานน สถิโรภาส

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560การส่องกล้องตรวจผิวหนัง, Skin Cancer College ประเทศออสเตรเลีย
2558ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
ศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

ชำนาญพิเศษ :

 • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ตจวิทยา
 • เวชปฏิบัติทั่วไป