ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 6 ท่าน
รศ. นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

Specialties : ตจวิทยา, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University
 • Dermatology : Institute of Dermatology

Fellowships

 • Dermatology Fellow : University of California San Francisco School of Medicine 1993
 • Dermatology : Harvard Medical School

พญ. พิชญากร ศิริตัน

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ
 • การศึกษาอื่นๆ
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Fellowship

 • Contact and Occupational Dermatology : Institute of Dermatology 2013

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • การศึกษาอื่นๆ

Fellowship

 • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital. 2011

นพ. มานน สถิโรภาส

Specialties : ตจวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Family Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Dermatology : Institute of Dermatology 1900

พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Resident

 • Dermatology : Chiang Mai University 1900

พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education
-