ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกสูตินรีเวช
ค้นพบแพทย์ 15 ท่าน
ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2518สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2512ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2542สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2525สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2527สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2523ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2536สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2532ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2538สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

 • มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ทวิวัน พันธศรี

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย