ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกสูตินรีเวช
ค้นพบแพทย์ 15 ท่าน
ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Vanderbilt University Hospital

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstertrics and Gynaecology : Chiang Mai University

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Siriraj Hospital, Mahidol University 1900

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Reproductive Medicine : New York Hospital, Cornell University Medical College 1900
 • Reproductive Medicine : Mayo Clinic 1900

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

Fellowship

 • Reproductive Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Obstrics and Gynecology : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Gynecologic Oncology : Chiang Mai University 1900

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetric and Gynecology : Chiang Mai University

Fellowship

 • Maternal and Fetal Medicine : Chiang Mai University

พญ. ทวิวัน พันธศรี

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่