ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกหู คอ จมูก
ค้นพบแพทย์ 11 ท่าน
นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2536โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2530ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ฐาปณัฐ อริยานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2562โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. มานพ จิตต์จรัส

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เฉพาะทาง :

ภาษา : -

การศึกษา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2528โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2524ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2531โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ผศ. ดร. พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2555โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ไชยวัฒน์ ส่งเสริมปัญญากุล

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

นพ. พจน์ ภิญโญพรพาณิชย์

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, Doctor of Medicine (MD), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ฉัตรมณี ศิริวิทยากร

ชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย