ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ค้นพบแพทย์ 14 ท่าน
นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546กุมารเวชศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลเด็กรอยัล เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
2540ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Educational Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสาทวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2557ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553Neuroimmunology Neuroinfectious disease, Mayo Clinic, Rochester,MN,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ดลพร ยุวศิลป์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2525Art and Scince of Surgery, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2511ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ประสาทศัลยศาสตร์, Allegheny General Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Education Foundation ประเทศไทย
2557Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
Epilepsy, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง :

 • ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553อนุมัติบัตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, Flinders University ประเทศออสเตรเลีย
2550เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย