ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ค้นพบแพทย์ 13 ท่าน
นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Chulalongkorn University 1900

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Neurological Surgery : Bhumibol Adulyadej Hospital

Fellowship

 • Pediatric Neurosurgery : Royal Children's hospital Melbourne Australia

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University
 • Neurology : Chiang Mai University

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Neurology : Siriraj Hospital

Fellowships

 • Neurosonology : Wake Forest University School of Medicine
 • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2009

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Chiang Mai University

พญ. ดลพร ยุวศิลป์

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900
 • Neurology : Chiang Mai University 1900

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : University of Minnesota

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Allegheny General Hospital 1900

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคลมชัก

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Epilepsy and Clinical Neurophysiology : Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center 2013
 • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Education Foundation 2014

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Family Medicine : Chiang Mai University 1900
 • Neurology : Chiang Mai University 1900