ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 287 ท่าน
คุณ ดรณี จันทร์หล้า

ชำนาญพิเศษ :

 • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2518สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2512ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526โลหิตวิทยา, ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2522กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2523ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2519ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2536ศัลยศาสตร์ทรวงอก, แพทยสภา ประเทศไทย
2532ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ มิสซูรี่-โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2537อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2552ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ทันตกรรมทั่วไป

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2533อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย