ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 266 ท่าน
คุณ ดรณี จันทร์หล้า

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Residents

 • Pediatrics : Yale University 1900
 • Microbiology : Albert Einstein Medical Center 1900

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Obstetrics and Gynecology : Vanderbilt University Hospital

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Hematology and Oncology : Memorial Sloan-Ketterring Cancer, New York 1900
 • Medical Oncology : Chiang Mai University

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Pediatrics : Chiang Mai University

รศ. นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
 • thoracic Surgery :

Fellowship

 • Thoracic Cardiac Surgery : University of Missouri–Columbia

ศ. เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

Specialties : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

Specialty : ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่