คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ

โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด มี ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเอง

การก่อตั้งศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อกรุงเทพ จึง เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการสอนผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งการจัดหาบุคลากรเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง

การบริการของศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่

1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์, รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม

2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือดดังนี้ : FBS, Cholesterol, Triglyceride ,BUN, CRE, Uric Acid, HbA1c

3. การตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดของหัวใจ หรือหลอดเลือดทั้งร่างกายเบื้องต้นด้วยเครื่องมือพิเศษ ABI ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

4. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะโดยละเอียด Microalbuminuria, การตรวจจอประสาทตา, การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) , การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ, ไต, ตา, ผ่าตัด และตรวจเท้า

5. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือเบาหวานแอบแฝงหรือไม่ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานกลูโคส OGTT

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

  เวลาทำการ : จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 08.30 – 18.00 น.

                                       อังคาร 08.00 – 20.00 น.

                                          ศุกร์ 08.00 – 18.00 น.

                                          เสาร์ 12.00 – 20.00 น.

                                         อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ โทร : 052-089-823 หรือ โทร : 1719

อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719