วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จะเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพในภาคเหนือและกลุ่มประเทศใกล้เคียงที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่เป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม 

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร

05-208-9888
or 1719