ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888