ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language : -

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888