ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.พญ. สุชยา ลือวรรณ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888