ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์กีฬา

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ : แพทยสภา 2000

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888