ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ

Specialties : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Oral and Maxillofacial Surgery : Chulalongkorn University 1989

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888