ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อรวี ฉินทกานันท์

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Urogynecology and Pelvic Floor Reconstructive Surgery :
  • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888