ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1984
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888