ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ศัลยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • General and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery : Central Manchester University Hospitals

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888