ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888