ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วัลยา เตชะสุข

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Anesthesiology : Chiang Mai University 2008
  • Regional Anesthesia : McGill University 2012

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888