ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญรอง : ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Clinical and Research Fellow in Radiology (Musculoskeletal Radiology) : Iwate Medical University School of Medicine 2012
  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888