ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ยุรี ยานาเซะ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Maternal and Fetal Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888