ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ภัทราพร ตาเจริญเมือง

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012
  • Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical care : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888