ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557ภาพวินิจฉัย, ศุนย์ถ่ายภาพเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์ Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย