ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย