ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประไพ เดชคำรณ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Division of Endocrinology, Department of Pediatrics : University of Michigan

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888