ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • อนุสาขาอายุรสาสตร์โรคหัวใจ : แพทยสภา 2007
  • อายุรศาสตร์ : แพทยสภา 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888