ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • อนุสาขาอายุรสาสตร์โรคหัวใจ : แพทยสภา 2007
  • อายุรศาสตร์ : แพทยสภา 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888