ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : ศัยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Education

  • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888