ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิชชา ชรรินชัย

ความเชี่ยวชาญ : ตจวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology : Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888