ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐิณี ลักษณานันท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888