ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 2011
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888