ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

ความเชี่ยวชาญ : ตจวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888