ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กมรวรรณ กตัญญวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา : แพทยสภา 2005
  • กุมารเวชศาสตร์ : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888