ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Specialties : วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education -

SUN

22 ก.ค.

MON

23 ก.ค.

TUE

24 ก.ค.

WED

25 ก.ค.

THU

26 ก.ค.

FRI

27 ก.ค.

SAT

28 ก.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888