ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

Specialties : วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education -

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888