ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

Specialties : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาเอก Department of Oral Surgery and Dental Radiology, Charit? – Universit?tsmedizin Berlin,
ปริญญาทางทันตแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888