ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เชษฐ ศิวะสมบูรณ์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป 

ความเชี่ยวชาญรอง : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา : Thai, English

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • General Radiology : Chiang Mai University 1990
  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Chiang Mai University 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888